Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
  • Videnssociologi

Vidensociologi

Vidensociologi er studiet af relationer mellem menneskelig viden og de konktekster, i hvilke den opstår og udvikles. Vidensociologien som felt søger at identificere, belyse og forstå relationer mellem kontekstuelle faktorer og den måde, hvorpå vi konstruerer, repræsenterer og kommunikerer vores viden.

Relevans
Det sen- eller postmoderne samfund er et samfund, der på næsten alle niveauer hylder ideen om mere viden – det være sig i form af ønsket om mere forskning eller i kravet om mere innovation osv. Et samfund m.a.o., der – fra politik til praksis – er kendetegnet ved en forståelse af, at fortsat udvikling er vidensbåret. Vidensociologi arbejder med at undersøge, beskrive og forstå centrale elementer af dette grundvilkår.

Forskningsagenda

Netværket arbejder med centrale vidensociologiske temaer såsom:

  • kontekstuelle forhold (fx sociale, samfundsmæssige, disciplinære, historiske, kulturelle), der influerer på videns opståen og udvikling

  • forhold, der influerer på, hvordan viden legitimeres, nuanceres eller forkastes

  • forhold, der influerer på, hvordan viden organiseres, kategoriseres og institutionaliseres

  • interdependenser mellem videnformer (fx på arbejdspladsen, i gruppen o.lign.)

  • asymmetrier mellem vidensystemer (fx professionsmæssige, disciplinære o. lign.)

  • koblinger mellem viden, autoritet og magt i forskellige relationer (fx mellem beslutningstagere og eksperter, mellem autoriteter og subjekter o. lign.)

Samt hvordan de (institutionelle) praksisser, der kan observeres i den forbindelse, kommer til udtryk.

Metodisk
Inden for netværket forskes der konsekvent problemdrevet, hvilket i denne sammenhæng betyder, at det er de fænomener mv., der udforskes og deres beskaffenhed, der afgør hvilken metode / hvilke metoder /hvilket metodemix der findes anvendelse – fra casestudier over vidensociologisk diskursanalyse til etnografiske metoder mv.

Koordinator