Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Systemteoretisk forskergruppe

AUtopoiesis - Systemteoretisk forskergruppe

Af de nyere samfundsteorier, der er fremkommet over de sidste tredive år, træder Niklas Luhmann’s system teori frem som et af de mest markante og ambitiøse bud på en sådan teori. Den systemteoretiske forskergruppe tager sit afsæt i Luhmann’s systemteori om sociale kommunikationssystemer. Forskergruppen er en tværinstitutionel forskergruppe for forskere, Ph.d.-studerende og andre med en forskningsinteresse i systemteorien, som enten er ansat ved, eller på anden måde tilknyttet AU eller gruppen. Gruppen består således af både forskere og praktikere, hvilket er med til at give et godt samspil mellem teoretiske overvejelser, analyser og anvendelighed, både inden for, men også uden for forskningsverdenen. Gruppens arbejde følger således i Niklas Luhmann’s fodspor, når det gælder sociologien som en empirisk videnskab, der beskæftiger sig med, hvordan tingene er, ikke hvordan de burde være. Det er derfor gruppens ambition at skabe et rum, hvori det er det fælles teoretiske udgangspunkt, der giver en sammenhæng for gruppens diskussioner og arbejde.

Selvom Niklas Luhmann kom langt i arbejdet med at opfylde ambitionen om at skabe en teori om samfundet, er der til stadighed behov for teoretiske og metodologiske refleksioner inden for den teoriramme Luhmann opstillede. Det skyldes ikke så meget mangler i Luhmann’s eget arbejde, men derimod det uomgængelige faktum, at samfundet ændrer og udvikler sig over tid, hvilket betyder, at også de beskrivelser samfundet konstant producerer af sig selv ændrer og udvikler sig. Derfor bliver de teoretiske redskaber, der benyttes i analysen af disse beskrivelser, konstant stillet overfor nye udfordringer, der kræver, at teorien videreudvikles i takt med, at samfundet forandrer sig. Det mest oplagte eksempel på en sådan dobbelt udvikling er fremkomsten af internettet, og herunder de sociale medier, der selvsagt kræver, at teorier udvikles således, at der også kan siges noget meningsfuld om et fænomen som internettet. I forlængelse heraf kan også andre emner nævnes, som Luhmann enten ikke behandlede eller kun behandlede i begrænset omfang, f.eks. krig, sport og bæredygtighedsproblematikker.

Forskergruppen er tæt knyttet til Skandinavisk Luhmann forum, der bl.a. arrangerer et årligt seminar, som afholdes i et af de skandinaviske lande. Forummet arrangerer også en international systemteoretisk konference, som afholdes på IUC i Dubrovnik hvert halvandet år. Disse har resulteret i en række udgivelser af antologier, som er udkommet løbende gennem de seneste 10 år. Det er således en af forskergruppens målsætninger at styrke dette arbejdet i samarbejde med CESAU.

I gruppen mødes vi seks til otte gange årligt. Møderne er typisk af to timers varighed og tager udgangspunkt i et diskussionsoplæg eller en fremlæggelse ud fra en af de nedenstående problemstillinger. Gruppen velkommer også deltagelse af studerende, der er interesseret enten i et bestemt oplæg eller i systemteorien som sådan.

I gruppen arbejdes der med følgende problemstillinger

  • Systemteoretiske analyser af konkrete empiriske problemstillinger. Hvordan kan en given problemstilling åbnes metodisk, når det analytiske blik er sat med systemteorien?
  • Diskussioner af systemteoriens anvendelsesmuligheder, herunder diskussioner af en videre udvikling af systemteorien f.eks. i dialog med andre forfatterskaber.
  • Diskussioner der sammenligner systemteorien med andre teorier f.eks. Foucaults, Bourdieus, ANT osv.
  • Diskussioner af systemteoriens erkendelsesteoretiske udgangspunkt og de implikationer det har for empiriske analyser at arbejde systemteoretisk. Hvad kan vi sige om verden, når vi arbejder systemteoretisk?

 

 Lotte Junker Harbo                                           Lektor i socialpædagogik ved efter- og videreuddannelsesområdet, Via University College


Lars Clausen                                                       Konsulent, University College Lillebælt


Sanna Lassen                                                       HR Konsulent at Aarhus Kommune, Børn og Unge


Vibeke Klitgaard                                                Lund Universitet


Stine Piilgaard Porner Nielsen                        Videnskabelig assistent, Juridisk Institut. SDU


Pernille Almlund                                                   Lektor, Ph.d. i Kommunikation. RUC