Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
  • Pædagogisk sociologi, uddannelse og læring

Pædagogisk sociologi, uddannelse og læring (teksten er under revidering)

Med udgangspunkt i universitets eksisterende miljøer er det muligt at samle et forskningsmiljø omkring uddannelsespolitik, uddannelsesøkonomi, socialpædagogik, professionsforskning og sundhedspædagogik. Den pædagogiske sociologi interesserer sig især for sammenhænge mellem samfund og pædagogik og med uddannelsessystemets samfundsmæssige rolle og funktion. Hertil kommer yderligere modernitetssociologiske problemstillinger vedr. differentierings- og individualiseringsprocesser.

  • På det uddannelsespolitiske og uddannelsesøkonomiske område drejer det sig overordnet om bidrag til policy, forstået som implementering og vurdering af konkrete politiske beslutninger ved at tegne baggrunden for en given uddannelsespolitik og ved at vurdere såvel intenderede som ikke-intenderede effekter af uddannelsesreformbestræbelser. Det gælder spørgsmål vedr. forholdet mellem ressourceanvendelse (human såvel som økonomisk) og uddannelsesmæssige resultater samt spørgsmål vedr. baggrundsfaktorers (sociale, etniske, kulturelle etc.) betydning for uddannelsesmæssige resultater.
  • På det socialpædagogiske område kan sociologien ses som baggrundsteori for studier af diversitet og social afvigelse. Et væsentligt forskningsspørgsmål retter sig mod problemstillingen vedr. inklusion/eksklusion i pædagogiske, sociale kontekster (omsorg, venskaber, undervisning, uddannelse).
  • På det sundhedssociologiske og det professionssociologiske område er der mulighed for at udvide sigtet til andre professioner end blot de uddannelsesmæssige, nemlig også sundhed, velfærd, social hjælp etc. Væsentlige forskningsspørgsmål er her ændringer af professionsforståelsen i takt med samfundsmæssige ændringer og politiske reformer, samt forholdet mellem professionel og klient, herunder ikke mindst uddannelsesmæssige spørgsmål vedr. professionsuddannelse. Til dette område kan man også forestille sig forskningstemaer vedr. det bevægelsessociologiske område i retning af sundhed, fedme og motion i det moderne velfærdssamfund.
  • På det uddannelseshistoriske område vil sociologisk-historiske problemstillinger vedr. børns rettigheder i forskellige samfundsformationer, samspillet mellem uddannelsesplanlægning, uddannelsesvalg og samfundsudvikling og bestemmelser såvel som kriterier for bestemmelser af skolens indhold set i relation til samfunds-/modernitetsforståelse være mulige samarbejdsfelter. Generelt ses der mulighed for en betragtelig synergieffekt i henseende til begrebs-, teori- og metodeudvikling.