Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
  • Kultur og samfund

En almen sociologisk interesse i at bestemme og udforske relationen mellem kultur og samfund er et fællestræk ved en mangfoldighed af AU’s eksisterende faglige miljøer inden for især human- og samfundsvidenskaberne. Denne forskergruppe har til formål at samle disse miljøer i fælles, tværgående diskussioner og således skabe gensidig inspiration og synergieffekter.

Kultur og samfund kan overordnet italesættes på to niveauer. For det første et helhedsorienteret niveau, hvor kultur og samfund danner et begrebspar, der peger på to dimensioner af samme sag: helheden af den menneskelige praksis, som denne udfolder sig historisk og aktuelt. Kulturbegrebet relaterer sig her til den betydnings- og meningsskabende dimension af den sociale praksis, mens samfundsbegrebet refererer til den strukturelle, ordensskabende dimension af samme. For det andet et institutionelt niveau, hvor kulturbegrebet refererer til et specifikt, uddifferentieret delområde af den samfundsmæssige praksis: kunst- og kulturlivet i bred forstand og den hertil hørende skabelse, formidling og reception af æstetiske artefakter. Forskergruppen forventes at arbejde med begge niveauer og at behandle følgende perspektiver på kultur og samfund (i uprioriteret rækkefølge):

  • styrker og svagheder ved forskellige teoritraditioner på feltet (kritisk teori, diskursteori/-analyse, Cultural Studies, systemteori m.fl.)
  • metodiske problemstillinger i analyser af relationen mellem kultur og samfund. Herunder potentialer og begrænsninger i diverse kvantitative og kvalitative analysestrategier
  • diakront perspektiv: analyse af kulturelle fænomeners indlejrethed i og samspil med samfundsmæssige forhold såvel epokalt som i længere historiske udviklingslinjer
  • synkront perspektiv: analyse af samtidskulturelle fænomener og processer i deres samfundsmæssige kontekst. Herunder f.eks. den senmoderne identitetsproblematik, forholdet mellem subkultur og livsstil, den almene æstetiseringstendens og den mere specifikke æstetisering af det politiske, mediebilledets og offentlighedens strukturforandringer, forholdet mellem kunst og populærkulturelle artefakter m.m.