Tekst og diskursanalyse

TEKST- OG DISKURSANALYSE 22.-23 marts

Tekster er allestedsnærværende i vores omverden; som kilder til makrosociale processer, taler, juridiske dokumenter, avisartikler, debatter; som kilder til mikrosociale processer, dagbøger, samtaler, blogs, og interviewtekster; som tekstliggjorte vidnesbyrd om ikke-sproglige sociale fænomener, spil, gestik, arkitektur, normer. Spørgsmålet, det spørgsmål som dette kursus vil ruste deltagerne til at besvare, er så, hvad man skal stille op med sådanne kilder i samfundsvidenskabeligt regi? Kurset er delt i to dele: I første del skal vi se på, hvorfor og hvordan man opstiller en samfundsvidenskabeligt relevant problemstilling og udvælger materiale hertil. I den anden del skal vi kigge på, hvordan man analyserer det indsamlede materiale med brug af teknikker hentet primært fra Ernesto Laclau og Chantal Mouffe og fra Norman Fairclough. Der vil i forløbet blive lagt vægt på, at deltagerne selv prøver de præsenterede teknikker, og – i det omfang det er muligt – relaterer det til de problemstillinger, de selv arbejder med. Inden kursets start udsendes endelig litteraturliste og kompendium.