Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Årsberetning 2011

Center for Sociologiske Studier, Aarhus Universitet (CESAU) er et samarbejde mellem en række miljøer på Aarhus Universitet. Centeret blev oprettet januar 2010, og 2011 har således været centerets andet år. Centerets administrative del består af en centerledelse på fem til syv delvist frikøbte forskere og ca. 15 studentermedhjælpere. Centerets opgave består i at facilitere samarbejde omkring sociologien på Aarhus Universitet. Det sker dels via centerets egne initiativer, dels ved at understøtte arbejdet i de14 forskergrupper, der er tilknyttet centeret. Medlemstallet af disse grupper er ca. 200 forskere.

Forskergrupper:
Centeret har i 2011 fået tre nye forskergrupper: En gruppe om ungdomssociologi, en om videnssociologi og en om ”social interaction research”. Forskergruppernes aktiviteter er ret forskelligartede. Nogle grupper mødes regelmæssigt for at diskutere work-in-progress, mens andre i højere grad satser på større seminarer og andre konferencelignende aktiviteter.

Konferencer og gæsteforelæsninger:
Centeret har i 2011 afholdt en række konferencer – ofte i samarbejde med forskergrupperne og andre interessenter. Den helt store opgave i 2011 har været at forberede Dansk Sociologkongres 2012. En anden stor konference har været Sandbjergseminaret, hvor mere end 50 af centerets tilknyttede forskere mødtes over to dage for at diskutere sociologiske emner. Det er intentionen, at dette Sandbjergseminar skal være en årlig begivenhed, som vi tager op igen fra 2013 (i 2012 afholder vi Dansk Sociologkongres i stedet). Andre konferencer har omhandlet ”Utopier mellem æstetik og politik”, ”Luhmann og sundhedsvæsenet”, ”Naturens politik. Bruno Latour og naturens politik” og ”Fødevareproduktion og fødevareforbrug: Afkobling og nykobling”. Centeret har i 2011 afholdt gæsteforelæsninger med Michael Merry, Richard Jenkins, Mitchel Dean og John Urry.

Ph.d.-kurser og ph.d.-gruppen:
CESAU oprettede i 2011 en ph.d.-gruppe, som mødes regelmæssigt om forskellige sociologiske spørgsmål og om det at skrive en ph.d.-afhandling. Gruppen arrangerede i 2011 bl.a. et vellykket kursus med Kaospiloterne. Herudover er ph.d.-gruppen også væsentlig som sparringspartner i forhold til udviklingen af centerets ph.d.-kurser. Netop ph.d.-kurser er blevet en af centerets væsentligste aktiviteter. Der blev i 2011 afholdt seks ph.d.-kurser om feltobservation, interviewteknik, sociologiske analysestrategier, genoprettende retfærdighed og to kurser om NVivo.

Studentergruppen og sociologisk uddannelse:
CESAU har også en studentergruppe, som også mødes regelmæssigt. Centrale aktiviteter i 2011 har bl.a. været en studiekreds om Axel Honneth og et jobseminar. På uddannelsesfronten har centeret afholdt et sommerseminar om terrorisme. Suppleringsuddannelsen i sociologi fortsætter og med stigende søgning.

Bogserien Sociologiske studier:
Endelig skal nævnes, at centeret sammen med Aarhus Universitetsforlag har etableret en bogserie med titlen Sociologiske Studier. I 2011 er der udkommet tre bøger i serien:

  • Carsten Stage: Tegningekrisen – som mediebegivenhed og danskhedskamp
  • Inge Degn & Kirsten Molly Søholms antologi: Tørklædet som tegn. Tilsløring og demokrati i en globaliseret verden
  • Anne Lorentzen & Søren Smidt-Jensens antologi: Planlægning i oplevelsessamfundet

Mod 2012
Centeret har i 2011 arbejdet på en række initiativer, som vil se dagens lys i 2012. Vi arbejder på at kunne tilbyde et forskerlederkursus til vores forskergruppekoordinatorer, og i endnu større grad end nu på at være en ressource for grupperne i forbindelse med afholdelse af konferencer, ph.d.-kurser og lignende. Det er også vores håb, at centeret kan danne ramme om en række forskningsprojekter med ekstern finansiering. For det andet vil vi i 2012 afholde mellem 10 og 15 ph.d.-kurser, så indsatsen øges mærkbart her. For det tredje håber vi, at vi kommer i mål med en akkreditering af centerets MA-uddannelse. På uddannelsesfronten vil vi også afholde et par sociologiske ekskursioner. En fjerde satsning er samarbejdet med Aarhus Universitetsforlag, som intensiveres med to nye bogserier: ”World Class Sociology” og en serie om sociologiske grundbegreber. Endelig vil vi arbejde på at få centerets sekretariatsfunktion konsolideret og professionaliseret.

2011 har for centeret været noget af en blandet fornøjelse. På den ene side har vi haft stor succes med vores aktiviteter og har i forlængelse heraf lyst til meget mere. På den anden side har året ikke været et let år, da meget energi rundt omkring på universitetet er brugt på den såkaldte faglige udviklingsproces. Vi er derfor glade for, at alle de, som trods de mange ekstra opgaver i forbindelse med universitetets store reform, har haft tid til at arbejde for centerets virke. Tak til alle for indsatsen i 2011.

Carsten Bagge Laustsen
Centerleder